برای ارتباط با كمپين حذف ظرفيت از وكالت فرم زیر را پر کنید.